ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน

ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน

วันที่ 6 มีนาคม 2558

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธี “ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน” ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ให้แก่เกษตรกร

โดยเฉพาะที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม ของเราแห่งนี้ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กว่า 150 ตัน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร และผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยแบ่งเป็น 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน, สถานีที่ 2 การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต, สถานีที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์, สถานีที่ 4 ปุ๋ยพืชสด, สถานีที่ 5 นิทรรศการหน่วยงานภาคี, สถานีที่ 6 เครื่องจักรกลการเกษตร

หลังจากพิธีเปิดแล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นรถทำการไถกลบปุ๋ยพืชสดซึ่งในงานนี้เราได้เตรียมปลูกต้นปอเทืองเอาไว้พร้อมที่จะไถกลบได้เลย หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ นิทรรศการด้านต่างๆ การสาธิตการหมักสูตรพระราชทาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จากกรมวิชาการเกษตร การผลิตปุ๋ยไส้เดือน การไถกลบตอซัง การทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องหว่านปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผสมปุ๋ย รถอัดฟาง รถเกี่ยวข้าว และเครื่องมือทางการเกษตร

เยี่ยมชมบูทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชน

เยี่ยมชมบูทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชน

เยี่ยมชมซุ้ม คำ-วี การเกษตร

เยี่ยมชมซุ้ม คำ-วี การเกษตร

รอเปิดงาน

รอเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ มอบของให้แก่เจ้าบ้าน ราชบุรี

รมว. เกษตรและสหกรณ์ มอบของให้แก่เจ้าบ้าน ราชบุรี

ไถกลบปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

ไถกลบปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

สนทนาพาที

สนทนาพาที

เยี่ยมชมบูทต่างๆ

เยี่ยมชมบูทต่างๆ

ดูเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ดูเครื่องจักรกลทางการเกษตร