แถลงโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

เล่าแจ้งแถลงไข

ถ่ายรูปร่วมกัน

ถ่ายรูปพร้อมกันทุกฝ่าย

  เริ่มแล้วกับเรียลิตี้เกมแข่งขันปลูกข้าว The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 โครงการที่มุ่งเน้น พัฒนาส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรไทยได้มีองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งนำมาใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศ และมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นที่ 1,000 ไร่ ในระยะเวลา 6 เดือน โดยเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท..

  สำหรับโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 ร่วมมือโดย กรมการข้าว ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง ฟาร์ม แชนเนล และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า การแข่งขันในปีนี้ ต้องการให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแจกจ่ายให้ชุมชนแต่ละพื้นที่นำไปปลูกข้าวที่มีคุณภาพต่อไป และพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน สามารถส่งผ่านความรู้ด้านการปลูกข้าวที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรคนอื่น ๆ ได้ เพื่อสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สู่ชุมชมที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ สร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางข้าวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์กรชาวนาในพื้นที่ต่อไป

  ซึ่งในปีนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเรา ได้รับเกียริตเป็นตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบของชาวจังหวัดราชบุรี ทางศูนย์ของเรารู้สึกเป็นเกียริตอย่างยิ่งและจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีของเรา..

ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม สู้..สู้

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

พิธีรับขวัญข้าว ในวันแถลงข่าว

พิธีรับขวัญข้าว