Watch “THE FARMER เกมเกษตรกร 2 17 กรกฎาคม 2557” on YouTube

THE FARMER เกมเกษตรกร ปี 2

มาดูทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเราบ้างดีกว่าครับว่าเราให้ความสำคัญกับดินอย่างไรบ้าง แน่นอนครับมันต้องให้ความสำคัญอยู่แล้ว เพราะถ้าดินไม่ดีแล้วจะปลูกข้าวได้อย่างไรกัน ว่าแล้วก็ต้องมีการอบรมเรื่องดินกันบ้าง ในครั้งนี้มีการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักอินทรีย์กันด้วย เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ..

 

THE FARMER เกมเกษตรกร 2 17 กรกฎาคม 2557

พี่ทวีศักดิ์  จันทร์สุภา เลขากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสระน้อย หมู่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้กรุณามาให้ความรู้ในการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพให้กับศูนย์ข้าวฯ ของเราด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s