Watch มอดไม้หมอน 17-07-2557 on YouTube

มอดไม้หมอน 17-07-2557 Farm Channel

 

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ราชบุรี

มอดไม้หมอนวันนี้มีสัมภาษณ์ คุณศิรศักดิ์  ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และคุณชานนท์  เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เรื่องความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ การส่งเสริมด้านการเกษตร ความได้เปรียบต่างๆ ความสามารถในการผลิตข้าวพันธุ์ และได้ให้กำลังใจศูนย์ข้าวฯ ของเราเป็นการตบท้าย

ออกอากาศทางช่อง Farm Channel เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.15 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s