เป็นชาวนาต้องทำนา

1. เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่ชาวนาในชุมชน
2. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อการจำหน่าย
3. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานระหว่างศูนย์และสมาชิกเกษตรกรที่รับผิดชอบการผลิต
4. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตแก่สมาชิกที่รับผิดชอบการผลิตและสมาชิกอื่นๆ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานข้าวให้ได้มาตรฐานมากที่สุด
6. ดูแลช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
7. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ในการทำนาแก่ชาวนาในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s