ความคิดชาวนา

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s