หน้าที่ผูกมัด

1. เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกให้มีความรอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศในไร่นา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานสูงมากที่สุด
4. ร่วมมือร่วมใจกับสมาชิก องค์กรเกษตรกร และองค์กรชุมชนต่างๆ ในการพัฒนาการเกษตรและชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
6. ร่วมมือกับศูนย์ข้าวฯ อื่นๆ องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ ในการส่งเสริมมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์การแปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
7. รวมศูนย์ใกล้เคียงเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s