แปลงนา

บ้านของเรา

เราคือชาวนา

 1. เตรียมการทำนา
 2. ที่นาของเรา
 3. ชาวนาของเรา
 1. ทำนาเพื่ออะไร
 2. ความคิดชาวนา
 3. หน้าที่ผูกมัด
 4. เป็นชาวนาต้องทำนา

วิถีชาวนา

กิจกรรมศูนย์

ความรู้เรื่องข้าว

 1. การค้าข้าว
 2. การทำนา
 3. การบริโภคข้าว
 4. จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย
 5. ชนิดของข้าว
 6. พันธุ์ข้าวไทยและการปรับปรุงพันธุ์
 7. ศิลปะและวัฒนธรรมข้าว
 8. เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา

มอดไม้หมอน 15-18 ก.ค. 2557

The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

แปลงนา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s